Alavieskan kuntastrategia 2018 - 2021

Johdanto
Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Kuntastrategiasta tuli kunnille pakollinen. Kuntastrategiaa koskevat säännökset tulivat sovellettavaksi 1.6.2017 alkaen. Strategia on kunnan näkemys tilanteesta sekä tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista.

Toimintaympäristö kaikkien kuntien osalta on muuttumassa hyvin merkittävästi maakuntahallintouudistuksen myötä. Tämä tekee kunnan strategiatyöstä ja strategiasta erityisen tärkeän.

Alavieskassa strategiatyö aloitettiin vuoden 2017 syksyllä. Työn aikana kerättiin paljon materiaalia ja palautetta kuntalaisilta, yrityksiltä ja kunnan henkilöstöltä hyödynnettäväksi myös jatkossa.
Alavieskan kuntastrategia määrittää yhteisen tahtotilan halutusta kehittämisen suunnasta. Strategiaa on ollut kokoamassa lähinnä valtuusto ja kunnan ylin johto. 

Missio eli tehtävä
Alavieskan kunnan missio on edistää alavieskalaisten hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä huolehtia alavieskalaisten tarvitsemien palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta kestävällä tavalla.

Visio eli tavoitetila
Alavieska on luotettava, ennakkoluulottomasti asumisviihtyvyyteen ja yrittämiseen ratkaisuja löytävä itsenäinen kunta.

Asukaslähtöisyys: Välitetään ihmisistä läpi elämän (kaikki ikäryhmät huomioiva palvelukulttuuri)
Yhteisöllisyys: Yhdessä tehden syntyy enemmän ( talkoohenkisyys, verkostoituminen ja huolehtivaisuus)
Yhdenvertaisuus: Kohdataan ihmiset samanarvoisina ja oikeudenmukaisesti (muiden arvostus, kunnioitus ja huomioon ottaminen)
Yrittelijäisyys: Kannustetaan yrittäjyyteen ja kekseliäisyyteen (yrittäjähenkisyys ja kekseliäisyys kaikessa toiminnassa)

Arvot
Asukaslähtöisyys: Välitetään ihmisistä läpi elämän (kaikki ikäryhmät huomioiva palvelukulttuuri)
Yhteisöllisyys: Yhdessä tehden syntyy enemmän ( talkoohenkisyys, verkostoituminen ja huolehtivaisuus)
Yhdenvertaisuus: Kohdataan ihmiset samanarvoisina ja oikeudenmukaisesti (muiden arvostus, kunnioitus ja huomioon ottaminen)
Yrittelijäisyys: Kannustetaan yrittäjyyteen ja kekseliäisyyteen (yrittäjähenkisyys ja kekseliäisyys kaikessa toiminnassa) 

Vahvuudet
• Omat toimivat palvelut
• Sijainti 
• Yhteisöllisyys
• Kylät ja yhteisötoimijat
• Tilaa rakentaa 
• Tonttien edullisuus ja koko 
• Verkostomainen toimintatapa 
• Hyvät perusrakennukset
• Talous varauksin

Lue koko kuntastrategia liitetiedoista