Asiakirjajulkisuuskuvaus

 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki (906/2019) 28 §:n edellyttää asiakirjajulkisuuskuvauksen julkaisemista.

Asiakirjajulkisuuskuvaus kuvaa Alavieskan kunnan julkiset tietoaineistot, joista kuntalaiset ja asiakkaat voivat tehdä tietopyyntöjä.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8 §).
Pääosin Alavieskan kunnan asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. 

Asiakirjapyynnöt välitetään kyseisestä asiasta vastaaville henkilöille.

 

Tietopyynnön toimittaminen

Alavieskan kunnalle osoitetut tietopyynnöt toimitetaan kunnanvirastolle. Tietopyyntö rekisteröidään ja toimitetaan käsittelyyn viipymättä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos Alavieskan kunta vastaanottaa toisen viranomaisen toimialaan kuuluvan tietopyynnön, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

 

Yhteystiedot

Sähköposti: alavieskan.kunta(@)alavieska.fi
Puhelin: 08 4395 111
Osoite:
Alavieskan kunta
Pappilantie 1 

85200 Alavieska

 

Asiarekisteri

Alavieskan kunta ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, hankkeen tai työryhmän nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulopäivän tai asiakirjan laatimispäivän avulla.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii asianhallintajärjestelmä Dynasty10 ja eri toimialoilla palvelutoiminnan omat tietojärjestelmät. Asiarekisteriin tietoa tuottavat lautakunnat ja viranhaltijat. Tarkempaa tietoa asiarekisteristä saa kunnanvirastosta.

 

Tietoaineistot

Tietoaineistojen käyttötarkoitus on lakisääteisten palvelujen tuottaminen ja palvelujen kehittäminen, seuranta ja raportointi. Alavieskan kunnalla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja seuraaville vastuualueille:

 

Hallinnon tietoaineistot

Yleishallinnossa käsitellään kokousasiakirjoja, hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä aineistoja sekä luottamushenkilötietoja.

Henkilöstöhallinnossa keskeisiä aineistoja ovat työntekijöiden palkka- palvelussuhdetta koskevat tiedot, henkilöstöä koskevat tilastot.

Tietohallintopalvelujen keskeisiä aineistoja ovat julkisen hallinnon tietopolitiikkaa, tietoturvaa, digitalisointia ja sähköisiä palveluita koskevat aineistot.

Taloushallinnossa käsitellään kunnan talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä asiakirjoja.

 

Asumisen ja ympäristön tietoaineistot

Asumisen tietoaineistojen käyttötarkoitus on kunnan asunto-, toimitila- ja tonttipalvelujen järjestäminen. Tietoaineistot sisältävät seuraavia tietoja:

 • vapaana olevat vuokra-asunnot ja yritystilat
 • vuokratut asunnot ja yritystilat sekä vuokraajatiedot
 • vapaana olevat tontit
 • toimitilojen kiinteistönhoitoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavat tiedot
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset sisältäen piirustukset ja erityissuunnitelmat sekä katselmuspöytäkirjat

Kaavoituksen tietovarantoja ovat asema- ja osayleiskaavojen tietoaineistot.

Katujen ja teiden sekä yleisten alueiden tietoaineistot sisältävät niiden rakentamiseen ja kunnossa- ja ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tietoaineistoja käytetään kunnan järjestämien ateria- ja puhtauspalvelujen tuottamiseen.

Vesi- ja viemärilaitoksen tietoaineistojen käyttötarkoitus on ylläpitää asiakastietoja sekä tietoja jätevesi- ja talousvesihuollon tilanteesta sekä liittymis- ja kulutusmaksuista.

Ympäristöpalvelujen tietoaineistoja käytetään ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain velvoittamien tehtävien kuten ympäristölupien ja –tarkastusten sekä maa-aineslupien hoitamiseen.

Palo- ja pelastustoimen hoitaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta.

 

Varhaiskasvatuksen tietoaineistot

 • Varhaiskasvatuspalveluiden tietovarantoja käytetään varhaiskasvatuspalveluiden lapsi- ja perhetietojen hallintaan. Keskeisiä aineistoja ovat palvelun hakuun liittyvät asiakirjat ja palvelupäätökset, varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen perustuvat lapsikohtaiset suunnitelmat ja toiminnan tilastointi. 

 

Perusopetuksen tietoaineistot

 • Esiopetuksen tietovarantojen käyttötarkoituksena on oppilastietojen rekisteröinti ja hallinta, opettaja- ja opetustietojen hallinta, vuorovaikutus ja tilastointi.

Keskeisiä aineistoja ovat todistukset, opiskeluun liittyvät päätökset, valinnat,                        oppilashuollon asiakirjat, tilastot ja raportit sekä huoltajien tietoja. 

 • Perusopetuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tietovarantojen käyttötarkoituksena on oppilas- ja opiskelijatietojen rekisteröinti ja hallinta, opettaja- ja opetustietojen hallinta, vuorovaikutus ja tilastointi.

Keskeisiä aineistoja ovat todistukset, opiskeluun liittyvät päätökset, valinnat, oppilashuollon asiakirjat, tilastot ja raportit sekä huoltajien tietoja. 

 • Kuraattori- ja psykologipalvelujen aineistoja ovat oppilashuollon yksilökohtaiset asiakasrekisterit.
 • Koulumatkat ja kuljetus, tietovarantoja käytetään koulukuljetusten rekisteröintiin ja hallintaan. Keskeisiä asiakirjoja ovat palvelun hakuun liittyvät asiakirjat ja päätökset koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen tietoaineistot

Avustuksien tietovarantoja käytetään avustusten myöntämiseen.

Nuorisopalvelujen keskeisiä aineistoja ovat asiakas- ja tapahtumatiedot, yhteistyötiedot ja tilastot.

Kirjastopalvelujen toiminnassa muodostuu seuraavia tietoaineistoja:

 • kirjastokirjastojärjestelmän asiakas- ja lainaustiedot
 • hankinta- ja kokoelmatiedot
 • tapahtumien järjestämiseen liittyviä tietoja

Kulttuuripalvelujen tietoaineistoja ovat

 • kulttuuritapahtumiin liittyviä tietoja
 • järjestöjen sekä yhdistysten avustustiedot
 • tilastot ja raportit

Liikuntapalvelujen tietoaineistot koostuvat seuraavista tiedoista

 • liikuntapaikkojen tilatiedot
 • asiakas- ja laskutustiedot

 

Kansalaisopistotoiminnan hoitaa Ylivieskan kansalaisopisto.

Musiikkiopistotoiminnan hoitaa Ylivieskan musiikkiopisto.

 

Yrittämisen ja elinkeinopalvelujen tietoaineistot

Elinkeinopalvelujen tietoaineistoja käytetään yritystoiminnan ja matkailun edistämiseen. Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskus järjestää yrityspalveluja Alavieskan kunnassa.

Lomituspalvelut järjestetään Kalajoen paikallisyksikön toimesta.

Maaseutupalvelujen käsitellään maatilayrityksiin ja maaseutuelinkeinojen viranomaistoi-mintaan liittyviä tietoja. Maaseutupalvelut Alavieskan kunnassa järjestää Kalajoen kaupunki.

 

 

Yhdistystoiminta

Yhdistystoiminnan tietovarantoa käytetään avustusten myöntämiseen yhdistyksille ja järjestöille. Järjestöavustusten tietoaineistona ovat hakemukset, valmisteluasiakirjat ja päätösasiakirjat.

 

Kokoukset ja kokousasiat, julkaistavat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Alavieskan kunnan kotisivuilla www.alavieska.fi

Alavieskan kunnan henkilötietojen käsittely ja rekisteröidyn oikeudet on kuvattu www-sivuilla https://www.alavieska.fi/tietosuoja/mita-henkilotiedot-ovat