Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta on vastuussa sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja. Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon eli kaupungin kotisivuille. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee

- kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä
- teknisen lautakunnan jäseniä ja varajäseniä
- valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
- lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia
- kunnanjohtajaa
- kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä asetettu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitus tehdään myös siinä tapauksessa, ettei sidonnaisuuksia ole.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön ja viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

 

Tästä voit tehdä ilmoituksen.


Sidonnaisuusilmoitukset